Business Architect voor de IND

Vacature informatie

Geplaatst op: 11 jan 2019

 • Categorie: Architect - Informatie
 • Provincie: Zuid-Holland

soliciteer nu!

Wij zijn op zoek naar een Business Architect
Start : Zo spoedig mogelijk, voor 36 uur in de week
Standplaats : Den Haag

Organisatie
IND te Den Haag

Verantwoordelijkheden

 • De (Project- of Programma-) StartArchitectuur voor het IND-programma Grenzen & Veiligheid beschrijft, deze communiceert en helpt implementeren; voorgaande zowel binnen gedefinieerde alsook aan de hand van te definiëren kaders.
 • Functie- en procesmodellen opstelt die vooral bedoeld zijn als communicatie instrument voor de afstemming met Enterprise
 • Architectuur, de Business, Informatievoorziening en Projecten;
 • Informatiemodellen opstelt, ook bedoeld voor het faciliteren van discussies over data (modellering alsook het beheer) in relatie tot eigenaarschap / bronadministraties;
 • Logische applicatie architecturen (of delen daarvan) opstelt, waarbij ook aandacht gevraagd wordt voor het vinden van suboptimale IV en dus verbeterpunten (dit in relatie tot de reguliere doorontwikkeling van het primair processyteem INDiGO, en de onderhanden ontwikkelingen op het gebied van Enterprise IV);
 • Modellen en architectuurvisualisaties baseert op referentiemodellen en notatiestandaarden die binnen de Rijksoverheid als norm gelden;
 • Intermediair is tussen Business en IV, tussen Projecten en IV, en meewerkt aan het voortschrijdend vormgeven en realiseren van de Enterprise Architectuur van de IND;

En indien vervolginzet na opleveren van de startarchitectuur opportuun wordt:

De architectuur en de daaraan ten grondslag liggende principes bewaakt bij de realisatie van IV-producten (hiervoor wordt een nauw en regelmatig contact met ontwikkel- c.q. scrumteams onderhouden, alsook inhoudelijk samengewerkt in scrumteams);
Een rol speelt in de kwaliteitsborging van de al ontwikkelde en te ontwikkelen IV-voorzieningen en bij het vastleggen ervan.

Achtergrond opdracht
Het programma Grenzen & Veiligheid richt zich op de implementatie van een reeks EU-verordeningen op het terrein van het vreemdelingenverkeer, waarbij het (in EU-verband) bevorderen van doorstroom bij de grenzen en tegengaan van illegale immigratie de belangrijkste doelen zijn. Essentieel hierbij is dat de EU-lidstaten, en partijen binnen elke lidstaat, alle relevante informatie volledig, juist, uniform en tijdig met elkaar kunnen uitwisselen. De diverse digitale voorzieningen die hiervoor in Europees verband nodig zijn en waarop de lidstaten kunnen aansluiten, worden hiertoe aangepast dan wel aanvullend tot stand gebracht.

Voor Nederland raken deze verordeningen alle organisaties die een samenwerkingsrol binnen de Nederlandse vreemdelingenketen vervullen. Het keten-overkoepelend programma Grenzen & Veiligheid is op het niveau van het Ministerie van JenV in uitvoering; elke ketenpartner start – in aansluiting op het centrale programma – voor de implicaties van bedoelde verordeningen op de eigen organisatie, bedrijfsprocessen en informatievoorziening, een eigen project of programma. Voor de IND is dit het gelijknamige project Grenzen & Veiligheid.

Het richten en inrichten van de informatievoorziening van de IND geschiedt onder architectuur. Hierbij wordt vanuit projecten en programma’s intern nauwe samenwerking en afstemming gezocht met:
– ‘de’ business (primaire processen, beleid, wet- en regelgeving);
– de Architectuurraad IND;
– andere relevante projecten en programma’s (t.b.v. integrale architectuurontwikkeling);
– ‘externe’ partijen i.c. de ketenpartners in de hiervoor reguliere, of voor specifieke veranderingen ingerichte, gremia.

Voor dit IND-project bestaat de behoefte aan een Business / IV Architect die als belangrijkste taak zal hebben: het opstellen van een projectstartarchitectuur aan de hand waarvan de daaropvolgende wijzigingen in de informatievoorziening van de IND nader uitwerkt en vormgegeven kan worden. Hierbij zal regelmatig interactie met deskundigen op het gebied van het beleid, de wet- en regelving (EU-verordeningen incluis) gezocht dienen te worden, alsook met lopende (architectuur)ontwikkelingen waarbij afstemming met en samenwerking in betreffende project- en programmaoverleggen nodig zal zijn.

Functie eisen

 • Je hebt een afgeronde hbo- of universitaire opleiding (richting Bedrijfskunde , WO Bedrijfsinformatie technologie of vergelijkbaar), met aansluitend architectuur-specifieke vervolgopleiding.
 • Jouw architecturale skills kunnen bogen op een voorafgaande meerjarige praktische ervaring met minstens vier fasen van de Software Development Life Cycle.
 • Je hebt ruime ervaring in het (mede) opstellen van Doel- en Project(Start)Architecturen, en het toezien op de realisatie van architectuurconforme eindproducten.
 • Je hebt ervaring met werken in complexe (met name regelgestuurde) primair proces omgevingen, en werken bij de Rijksoverheid.
 • Je hebt ervaring in en met PRINCE2-gestuurde projecten.
 • Je bent minimaal 4 jaar werkzaam als architect , en hebt een voorafgaande meerjarige ervaring in het IV-domein.
 • Je hebt het vermogen om jezelf snel in te lezen en in te leren op nieuwe en reeds in uitvoering zijnde vraagstukken en omgevingen.
 • Je hebt aantoonbaar onder Agile/Scrum als projectarchitect geacteerd.
 • Je kunt als architect “forms follows function”-gericht werken.
 

Architectuur

 • Je kent de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) en weet hoe deze aan te wenden en toe te passen.
 • Je hebt ruime kennis van en ervaring met het praktisch toepassen van architectuurraamwerken in het algemeen, en TOGAF in het bijzonder; je bent dan ook TOGAF gecertificeerd.
 • Je hebt ruime aantoonbare, gespecialiseerde kennis van, en hands-on ervaring met modelleertechnieken, -tools en -modellen (waaronder tenminste ArchiMate , UML en Sparx Enterprise Architect).
 • Je hebt ervaring met complexe, service-georiënteerde architecturen.
 • Je hebt ervaring met complexe, multilaterale infrastructuren.
 • Ervaring met het adviseren in de rollen Informatie Architect, Bedrijfsarchitect, Business Architect, Domeinarchitect, Procesarchitect, Concern Architect of Architect;
 • Kennis van Informatiebeveiliging, bij voorkeur gecertificeerd (bijvoorbeeld Information Security Foundation ISO/IEC 27002);
 • Kennis van ontwikkeling informatiesystemen;

soliciteer nu!